Cấp 100 tỷ cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch trong năm đầu tiên

Cấp 100 tỷ cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch trong năm đầu tiên

17/11/2017 11:17

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trơ phát triển Du lịch sẽ có nhiều nguồn khác nhau, trong đó vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là 300 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn cho Quỹ trong 3 năm và cấp ngay trong năm đầu thành lập là 100 tỷ đồng.

Bộ VHTTDL đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch. Theo đó, Quyết định quy định việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Điều 70 Luật Du lịch năm 2017 và ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Trích 10% phí thị thực xuất, nhập cảnh cho Quỹ

Theo dự thảo, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Quỹ) là Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước, có chức năng quản lý và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phát triển du lịch của Việt Nam. Tên giao dịch tiếng Anh là: “Việt Nam Tourism Development Fund”, tên viết tắt là VTDF.

Quỹ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước và ngoài nước. Quỹ có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển du lịch theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn; kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ tập trung vào các nội dung sau: Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài, hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng...

Cấp 100 tỷ cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch trong năm đầu tiên - ảnh 1Quỹ Hỗ trợ phát triển Du lịch sẽ ưu tiên cho các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài (Ảnh: Trung tâm tin TCDL)

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch gồm: Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ. Trong đó, Hội đồng quản lý Quỹ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên gồm 9 người, hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Các ủy viên Hội đồng gồm: Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch là ủy viên thường trực, Lãnh đạo một số Cục, Vụ chuyên môn thuộc Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch và Bộ Tài chính, Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Theo dự thảo, nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm: 1. Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp là 300 tỷ đồng. Ngân sách nhà nước cấp đủ vốn cho Quỹ trong 3 năm và cấp ngay trong năm đầu thành lập là 100 tỷ; 2. 10% tổng số thu ngân sách hàng năm từ phí thị thực xuất, nhập cảnh và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài;3. 5%/tổng thu từ phí thăm quan; 4. Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 5. Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 6. Lãi tiền gửi ngân hàng của Quỹ.

Quỹ sẽ chi cho những hoạt động gì?

Dự thảo nêu rõ Quỹ sẽ được sử dụng chi cho 5 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài; Phát triển marketing điện tử phục vụ xúc tiến quảng bá du lịch; Tổ chức sản xuất ấn phẩm, vật phẩm phục vụ xúc tiến du lịch; Phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Thứ hai, hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch, trong đó thực hiện các hoạt động quy hoạch, nghiên cứu, đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu về điểm đến; Thực hiện nghiên cứu, định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với các phân đoạn thị trường mục tiêu; Tăng cường quản lý chất lượng sản phâm, dịch vụ du lịch.

Thứ ba, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, trong đó đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt tại các trọng điểm du lịch quốc gia; Xây dựng hệ thống chuẩn nghề du lịch quốc gia, phục vụ hội nhập khu vực và thế giới. Nâng cao năng lực cho các đơn vị tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Thứ tư, hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng. Thứ năm, chi cho các hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ. Theo đó, tổng chi phí quản lý hành chính của Quỹ đựợc áp dụng theo tỷ lệ (%): Không quá 1% tổng số thu hàng năm của Quỹ. Cơ chế quản lý sử dụng tài chính Quỹ thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

Thong ke